logo_HUVEDKO  TeleprojektHUmorná VEDecká KOnferencia  rok 2014


Hlavné ciele teleprojektu

Výsledky teleprojektu

2. ročník teleprojektu

Časový harmonogram

Rôzne formy humorných produktov

Podmienky a odporúčania k zapojeniu sa do teleprojektu, k tvorbe a zasielaniu humorných produktov

Kontakt na hlavného koordinátora teleprojektu

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
Park Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: lubomir.snajder(na)upjs.sk
Web: http://ics.upjs.sk/~snajder/


©2013-2013, Ľubomír Šnajder, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta